Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego

 

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w czterech etapach:

a) rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

b) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja  do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,,

 d) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a)   zamieszkali w m.st. Warszawa i okolicach,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia

3. Kryteria przyjęć do klas sportowych  są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Rekrutacja  przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i  prowadzana jest drogą elektroniczną

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.

3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Ustalenie list przyjętych.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do  Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem

      uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

1. Lekkoatletyka - zobacz

2. Piłka ręczna - zobacz

3. Pływanie - zobacz

4. Szermierka

IV. Profile grup sportowych.

1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,

b) piłka ręczna dziewcząt i chłopców,

c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 - 8 SP,

d) piłka nożna kl.7,

e) grupa interdyscyplinarna,

f) nauka pływania w kl. I - III SP

2. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.

3. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.

4. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły.