Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Regulamin opracowano na podstawie art.90g Ustawy o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z poź. zm.).

 

§1

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora Szkoły.


 §2

 

Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.


§3

 

Stypendium może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który indywidualnie lub zespołowo uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

                                                                     

§4

 

Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.


§5

 

Stypendium jest wypłacane raz na okres (semestr), a jego wysokość ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

                                                                   

§6

 

Stypendium nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

                                                                  

§7


Dokumentację stypendium stanowią wnioski o przyznanie stypendium oraz protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.


§8

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy lub nauczyciel wychowania fizycznego do komisji stypendialnej po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Komisja stypendialna weryfikuje wniosek pod względem formalnym, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły nie później niż na jeden dzień przed Radą Zatwierdzającą wyniki w danym semestrze.


§9

 

Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.


§10

 

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala średnią ocen warunkujących przyznanie stypendium, o którym mowa w punkcie 2. Uchwała Rady Pedagogicznej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


§11

 

Na przyznanie stypendium może mieć wpływ uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

                                                                 

§ 12


1. Stypendium za wyniki w nauce w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego może uzyskać uczeń Szkoły, który osiągnął:

- wysoką średnią ocen (co najmniej 4,75; bez oceny dostatecznej i niżej) - ustaloną w semestrze przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzoną uchwałą Rady Pedagogicznej, i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- lub średnią powyżej 4,0, co najmniej bardzo dobre zachowanie i osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych i artystycznych etapu pozaszkolnego.

 

§13

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania i:

- uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

- lub osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018r.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 30.08.2018               

                       

 

                                                                                             …………………………………..

                                                                                                          Pieczęć i podpis Dyrektora